DESIGNED BY JOOMLATD
    • Η ΣΕΛΙΔΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Εκτύπωση

Καταστατικό

. Posted in Καταστατικό

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ" (Σ.Ε.Π.ΠΕ), ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2725/1999

(ΦΕΚ 121/17.6.1999)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΆΡΘΡΟ 1ο

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» (Σ.Ε.Π.ΠΕ.), με έδρα την πόλη των Αθηνών.

ΆΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ του σωματείου είναι:
1. Η ανάπτυξη του πνεύματος της συναδέλφωσης, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του, δηλαδή όλων των Ελλήνων προπονητών πετοσφαίρισης.

2. Η προώθηση του αθλήματος της πετοσφαίρισης σε πανελλήνια κλίμακα με την συνεργασία των μελών του με τους κρατικούς και άλλους αθλητικούς φορείς.

3. Η αναγνώριση, κατοχύρωση και προστασία της θέσεως των μελών του και των οικονομικών και γενικά επαγγελματικών συμφερόντων και δικαιωμάτων τους από την Πολιτεία.

4. Η ανάπτυξη και σύσφιξη φιλικών σχέσεων με άλλες αθλητικές οργανώσεις της ημεδαπής και της αλλοδαπής, όπως και με τις ελληνικές αθλητικές αρχές και τους φορείς γενικότερα.

5. Η παρακολούθηση των τελευταίων εξελίξεων του αθλήματος της πετοσφαίρισης με την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, την ίδρυση σχολών για την τεχνική και παιδαγωγική βελτίωση των προπονητών πετοσφαίρισης από την αλλοδαπή για να διδάξουν στις σχολές αυτές και στα σεμινάρια και με την ίδρυση και εγκατάσταση βιβλιοθήκης με βιβλία αθλητικού περιεχομένου.

ΑΡΘΡΟ 3ο

α. Ο Σ.Ε.Π.ΠΕ. έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία και αυτοτέλεια, η δε λειτουργία του διέπεται από τις περί σωματείων διατάξεις του Α.Κ., του ν.2725/99, του παρόντος Καταστατικού και του Κανονισμού λειτουργίας του.

β. Με απόφαση του Δ.Σ. ο Σ.Ε.Π.ΠΕ, μπορεί να καταστεί μέλος υπερκειμένων ενώσεων, Ομοσπονδιών, κ.λ.π. συνδικαλιστικών φορέων της Ελλάδας ή του εξωτερικού, στον κλάδο της πετοσφαίρισης και του αθλητισμού γενικότερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 4ο

α. Μέλος του Σ.Ε.Π.ΠΕ. μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του και σχετική έγκριση του Δ.Σ. οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης, ανεξάρτητα από το φύλλο του, ο οποίος και κατέχει άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος του προπονητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η χορηγηθείσα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 παρ.1 - 4 του Ν. 2725/99 ή οποιοδήποτε άλλο κρατικό ή αναγνωρισμένο από το Κράτος φορέα χορηγεί στο μέλλον τις σχετικές άδειες ή πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α., ανεξάρτητα από την ειδικότητα τους για όσους πήραν πτυχίο πριν το έτος 1978 (υπό τον όρο ότι θα μπορούν να επιδείξουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ασκήσεως του επαγγέλματος του προπονητή πετοσφαίρισης σε αθλητικό ή αθλητικά σωματεία, τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης εγγραφής τους) ή όσοι διαθέτουν πτυχίο ΤΕΦΑΑ (πρώην Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής) με ειδικότητα στο άθλημα της πετοσφαίρισης γι' αυτούς που πήραν το πτυχίο τους μετά το έτος 1978. Τέλος όλοι όσοι κατέχουν ανάλογα επίσημα πτυχία από Σχολές προπονητών της ημεδαπής ή αλλοδαπής με την προϋπόθεση πάντοτε ότι τα πτυχία αυτά πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

β. Επίτιμο μέλος του Συνδέσμου μπορεί να γίνει με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. οποιοσδήποτε πρόσφερε εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύνδεσμο και οποιοσδήποτε συνέβαλε σημαντικά στην προώθηση του αθλητισμού και ειδικότερα του αθλήματος της πετοσφαίρισης. Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος εκλέγειν - εκλέγεσθαι στα καταστατικά όργανα του συνδέσμου.

γ. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε διάκριση (οικονομική ή άλλη) μεταξύ των μελών του Συνδέσμου. Ο αριθμός των μελών του Συνδέσμου μπορεί να είναι απεριόριστος.

ΑΡΘΡΟ 5ο

α. Για να εγγραφεί κάποιος ως τακτικό μέλος του Συνδέσμου πρέπει να υποβάλει αίτηση η οποία να περιέχει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας του καθώς επίσης να αναφέρει ότι κατέχει την σχετική άδεια άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή από τη) Γ.ΓΑ. ή είναι πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ (πρώην ΕΑΣΑ) για το άθλημα της πετοσφαίρισης ή κατέχει άλλο επίσημο πτυχίο από σχολή προπονητών πετοσφαίρισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής και τέλος ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού του Συνδέσμου. Επίσης η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο του αναγνωρισμένου πτυχίου ή της αδείας του και απόδειξη του ταμείου ότι κατέβαλε το δικαίωμα εγγραφής του.

β. Πέραν των ανωτέρω προϋποθέσεων για την εγγραφή απαιτείται η σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου να συνοδεύεται από πρόταση δύο (2) μελών του Συνδέσμου. Η σχετική αίτηση (και εφόσον πληροί τις κατά τα παραπάνω τασσόμενες προϋποθέσεις) εγκρίνεται από το Δ. Σ. του ΣΕΠΠΕ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή η έγκριση του Δ. Σ. θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί αυτοδικαίως την εξηκοστή ημέρα από την υποβολή της αιτήσεως. Κατά τα λοιπά και επί της εγγραφής μέλους ισχύουν όλα όσα ορίζονται στο άρθρο 2 παρ.2 και 3 του ν.2725/99.

γ. Τα μέλη του Σ.Ε.Π.ΠΕ., πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα καταστατικά όργανα του συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

α. Τα μέλη του συνδέσμου είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν :
α) Μία φορά και με την εγγραφή τους ποσό 2.500 δρχ. για δικαιώματα εγγραφής,
β) Κάθε χρόνο για τακτική ετήσια συνδρομή δραχμές 12Ο.ΟΟΟ και
γ) Για έκτακτη συνδρομή το ποσό που θα αποφασίσει η Γεν. Συνέλευση, ανάλογα με την οικονομική ανάγκη προς επίτευξη συγκεκριμένου σωματειακού σκοπού. Το ποσό της έκτακτης συνδρομής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της ετήσιας τακτικής συνδρομής. Τα ποσά του δικαιώματος εγγραφής και της τακτικής ετήσιας συνδρομής μπορούν να αυξομειώνονται μετά από απόφαση της Γεν. Συνέλευσης του Συνδέσμου.

β. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει οποτεδήποτε από τον Σύνδεσμο, αφού υποβάλλει σχετική αίτηση για διαγραφή του από τα μητρώα των μελών του. Αυτός που αποχωρεί δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του συνδέσμου ούτε επί των καταβληθεισών συνδρομών του. Η τακτική ετήσια συνδρομή πρέπει να καταβάλλεται μέσα στους δύο πρώτους μήνες κάθε ημερολογιακού έτους (Ιανουάριο - Φεβρουάριο), προκειμένου δε να λάβουν μέρος τα μέλη του συνδέσμου στις Γεν. Συνελεύσεις πρέπει να είναι απόλυτα τακτοποιημένα ταμειακά. Μέλη του συνδέσμου που καθυστερούν επί πέντε (5) συνεχή χρόνια την καταβολή της συνδρομής τους ή οποιασδήποτε άλλης νόμιμης οικονομικής υποχρέωσης τους, διαγράφονται μετά από απόφαση του Δ.Σ. Η κατά τα παραπάνω απόφαση διαγραφής μπορεί να ληφθεί υπό τις προϋποθέσεις :
α) ότι το μέλος που καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων έχει προηγούμενα ειδοποιηθεί και μάλιστα εγγράφως με επιστολή του Δ.Σ. και
β) έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον, μηνών από την αποστολή της επιστολής, χωρίς το μέλος να τακτοποιήσει την οικονομική του εκκρεμότητα.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σ.Ε.Π.ΠΕ.:

α. Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

β. Επίσης απαγορεύεται να είναι μέλος του Συνδέσμου πρόσωπο που καταδικάστηκε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

γ. Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα, για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

δ. Όποιος έχει καταδικαστεί κατά τις διατάξεις περί «φιλάθλου Πνεύματος» του άρθρου 130 ν.2725/99 και για όσο χρόνο διαρκεί η τιμωρία.

ε. Περαιτέρω δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του ΣΕΠΠΕ εν ενεργεία ή μη διαιτητές πετοσφαίρισης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Σε κάθε μέλος που αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του συνδέσμου ή εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. ή της Γεν. Συνέλευσης ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με το σκοπό και τα συμφέροντα του συνδέσμου καθώς επίσης κάθε μέλος του οποίου η συμπεριφορά κατά τη διεξαγωγή αγώνα πετοσφαίρισης και γενικότερα σε κάθε αθλητική εκδήλωση είναι απρεπής για τους συναδέρφους του προπονητές, τους διαιτητές, τους αθλητές, τους θεατές και τους άλλους παράγοντες του αθλήματος ή η εν γένει συμπεριφορά του κρίνεται ακατάλληλη για το επάγγελμα του προπονητή ή τέλος, διέπραξε αδίκημα που διασύρει και δυσφημεί την ιδιότητα του προπονητή, θα επιβάλλονται, κατά περίπτωση και ανάλογα την βαρύτητα του παραπτώματος οι προβλεπόμενες στο άρθρο 20 του παρόντος ποινές.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Τα μέλη του συνδέσμου που τυγχάνουν ταμειακώς εντάξει και τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τους ειδικούς κανονισμούς κ.λ.π. έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γεν. Συνελεύσεις, ελέγχου των πράξεων της διοίκησης, συμμετοχής τους σε όλες τις δραστηριότητες του συνδέσμου και -το κυριότερο- εκλογής τους σε όλα τα καταστατικά όργανα του συνδέσμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΑΡΘΡΟ 10o

ΟΡΓΑΝΑ του συνδέσμου είναι :
α) η Γεν. Συνέλευση,
β) το Διοικητικό Συμβούλιο,
γ) η Εξελεγκτική Επιτροπή,
δ) η Επιτροπή Δεοντολογίας.

ΑΡΘΡΟ 11o

Η Γεν. Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Η Γεν. Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία σε άλλα όργανα του συνδέσμου. Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γ.Σ. έχει :
α) Να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ.,
β) Να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
γ) Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη ή όχι, με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
δ) Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού,
ε) Να αποφασίζει τη διάλυση του συνδέσμου και
στ) Να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της επιτροπής Δεοντολογίας (τα υπό στοιχεία -β- και -στ-ανά τριετία). Με την έναρξη της Γεν. Συνέλευσης και με απλή πλειοψηφία των παρόντων, ύστερα από ψηφοφορία που γίνεται με ανάταση των χεριών, εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ένα τρίτο μέλος της Εφορευτικής επιτροπής της Γεν. Συνέλευσης. Οι αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που στο νόμο ή το παρόν ορίζονται άλλες πλειοψηφίες. Οι Γεν. Συνελεύσεις του συνδέσμου διακρίνονται σε ΤΑΚΤΙΚΕΣ και ΕΚΤΑΚΤΕΣ. Η ΤΑΚΤΙΚΗ Γεν. Συνέλευση γίνεται κάθε χρόνο το μήνα Μάιο. Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γεν. Συνέλευση συγκαλείται μόνον για σοβαρά θέματα μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή μετά από έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. εκ μέρους του 1/3 των μελών του συνδέσμου και στην οποία θα αναφέρονται τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει την έκτακτη Γεν. Συνέλευση. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. αδρανεί η έκτακτη Γεν. Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί με δικαστική συνδρομή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 96 παρ.2 του Α.Κ. Η ψηφοφορία είναι είτε φανερή (δι’ ανατάσεως των χειρών) είτε μυστική, ποτέ όμως δια βοής. Για προσωπικά θέματα, αλλαγής της επωνυμίας, τροποποίησης του καταστατικού, αρχαιρεσιών, διάλυσης του συνδέσμου κ.λ.π. θέματα για τα οποία θα αποφασίσει σχετικά η Γεν. Συνέλευση η ψηφοφορία διεξάγεται πάντα μυστικά. Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα παρευρισκομένου του μισού αριθμού, πλέον ενός, (50+1) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην κατά την αρχικά ορισθείσα ημερομηνία η Γεν. Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) το πολύ ημερών, οπότε και βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρισταμένων μελών.

ΑΡΘΡΟ 12o

Οι προσκλήσεις για τη Γεν. Συνέλευση υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και από το Γεν. Γραμματέα, ο οποίος και μεριμνά να αποσταλούν ταχυδρομικά σε όλα τα μέλη δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για να γίνει η Γεν. Συνέλευση. Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο και το χρόνο που θα συγκληθεί ως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τοιχοκολλείται δε στα γραφεία του συνδέσμου και δημοσιεύεται οπωσδήποτε σε μία ημερήσια εφημερίδα του αθηναϊκού τύπου. Σε περίπτωση σύγκλησης έκτακτης Γεν. Συνέλευσης δεν απαιτείται δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης στο τύπο.

ΑΡΘΡΟ 13o

Κατά την ετήσια Γεν. Συνέλευση που γίνεται κάθε Μάιο λογοδοτεί το Δ.Σ. για τις ενέργειες και τα πεπραγμένα του προηγούμενου χρόνου, διαβάζεται ο ισολογισμός της χρήσεως και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Τελικά η Συνέλευση παίρνει απόφαση για την έγκριση ή μη της διαχείρισης και της δραστηριότητας του Δ.Σ. Κατά τη Γενική Συνέλευση εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός των εσόδων και των εξόδων της χρήσεως που αρχίζει, τον οποίο υποβάλλει το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14o

Ο Σύνδεσμος διοικείται από το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.). Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σε επτά (7) τακτικά και επτά (7) αναπληρωματικά μέλη. Το Δ.Σ. εκλέγεται για τρία (3) χρόνια από την ειδικά προς τούτο συγκαλούμενη Γεν. Συνέλευση των μελών του συνδέσμου με μυστική και με ψηφοδέλτια ψηφοφορία. Τα επτά (7) αναπληρωματικά μέλη αντικαθιστούν, με την σειρά επιτυχίας του καθενός, τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. που τυχόν εκπέσουν του αξιώματος τους, παραιτηθούν ή πεθάνουν. Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδρίαση με επιμέλεια και υπό την προεδρία υποχρεωτικά του συμβούλου που πήρε τις πιο πολλές ψήφους σης εκλογές, μέσα σε τρεις, το πολύ, ημέρες, από την εκλογή του και συγκροτείται σε σώμα. Συγκεκριμένα εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τους α' και β' αντιπροέδρους, το γενικό γραμματέα και τον ταμία του Συνδέσμου. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι για τρία χρόνια. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα για τις πράξεις τους απέναντι στο σύνδεσμο. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά δύο τουλάχιστον φορές το μήνα ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, έκτακτα δε όποτε παραστεί ανάγκη ή εάν το ζητήσουν τρεις, τουλάχιστον, σύμβουλοι με έγγραφη αίτηση τους που θα απευθύνουν προς το Δ.Σ., στην οποία θα αναγράφουν τα προς συζήτηση θέματα. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν κατά την συνεδρίαση του παρευρίσκονται πέντε, τουλάχιστον μέλη του. Εάν δεν γίνει απαρτία τότε το Δ.Σ. συνέρχεται την επομένη, οπότε βρίσκεται σε απαρτία παρευρισκομένων τεσσάρων μελών του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με πλειοψηφία των παρευρισκομένων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 15o

α. Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα το Σύνδεσμο με βάση το νόμο και το καταστατικό και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκονται. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσμου, παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν στο Σύνδεσμο και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. β. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του Συνδέσμου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ. με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών που έλαβαν τη σχετική απόφαση από το αξίωμα τους. γ. Με επιφύλαξη των περί εντολής διατάξεων του Α.Κ. ως προς τις δαπάνες των μελών της διοικήσεως, ουδεμίας αποζημιώσεως αυτά δικαιούνται για την απασχόληση τους σε υποθέσεις του συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 16o

Μέλος του Δ. Σ. που παραιτείται ή απουσιάζει αδικαιολόγητα περισσότερες από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις, αντικαθίσταται από τον αμέσως κατά σειρά εκλογής επιλαχόντα σύμβουλο. Σε περίπτωση που πρόκειται να αντικατασταθεί ένας εκ των αντιπροέδρων, ο γενικός γραμματέας ή ο ταμίας του Δ.Σ., γίνεται ψηφοφορία μεταξύ όλων των μελών, συμπεριλαμβανομένου και του επιλαχόντος, για να αναδειχθεί από τα μέλη που δεν έχουν αξίωμα και του επιλαχόντος αυτός που θα καταλάβει το αξίωμα του παραιτηθέντος ή του αντικατασταθέντος. Σε περίπτωση που θα παραιτηθεί ή αντικατασταθεί ο Πρόεδρος γίνεται από την αρχή συγκρότηση σε σώμα του Δ. Σ.

ΑΡΘΡΟ 17o

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σύνδεσμο σε κάθε αρχή για όλα τα θέματα και απέναντι σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ. Σ. Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Συνδέσμου, μαζί δε και με τον ταμία τα εντάλματα πληρωμής. Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει, αναπληρώνουν σε όλες του τις αρμοδιότητες, κατά σειρά, ο Α' και Β' αντιπρόεδροι.

ΑΡΘΡΟ 18o

Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου διευθύνει το γραφείο του Συνδέσμου, κρατάει μέσα στα γραφεία του Συνδέσμου τη σφραγίδα και το αρχείο. Επίσης τηρεί το βιβλίο πρακτικών του Δ. Σ. και το μητρώο μελών του Συνδέσμου, το πρώτο δε τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους υποβάλλει στο Δ. Σ. κατάσταση μελών που καθυστερούν την καταβολή της ετήσιας εισφοράς τους. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα που αφορούν στην λειτουργία του συνδέσμου και καταρτίζει με τον πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων. Τον γενικό γραμματέα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντικαθιστά στις αρμοδιότητες του μέλος του Δ. Σ. χωρίς αξίωμα που ορίζεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 19o

Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις που έχουν την σφραγίδα του συνδέσμου, τις οποίες και υπογράφει, τις ετήσιες εισφορές και κάθε άλλο έσοδο του συνδέσμου. Επίσης πραγματοποιεί τις πληρωμές του συνδέσμου εκδίδοντας σχετικά εντάλματα, τα οποία υπογράφει και ο πρόεδρος του Δ.Σ., πάντα μετά από απόφαση του Δ.Σ, τα εντάλματα πληρωμής συνοδεύονται από τιμολόγιο περί της καταβολής του ποσού. Ο ταμίας είναι αστικά και ποινικά υπεύθυνος για την διαχείριση των χρημάτων του Συνδέσμου. Καταθέτει τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό έντοκα και στο όνομα του Συνδέσμου, οφείλει δε να κρατάει στο ταμείο του συνδέσμου ποσόν 100.000 δραχμών για τις επείγουσες οικονομικές ανάγκες. Για την ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τις τράπεζες είναι απαραίτητη η έγγραφη εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του συνδέσμου. Ο ταμίας τηρεί το βιβλίο ταμείου και όλα τα υπόλοιπα λογιστικά βιβλία και φυλάει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα έγγραφα της οικονομικής διαχείρισης. Στην αρχή κάθε μήνα υποβάλλει κατάσταση εσόδων - εξόδων του συνδέσμου προς το Δ.Σ. νια το μήνα που πέρασε και στο τέλος κάθε χρήσης υποβάλλει επίσης στο Δ.Σ. έγγραφο απολογισμού της διαχείρισης του. Εάν ο ταμίας παραβιάζει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο παρόν κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται με την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 20o

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται στην τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια τον μήνα Μάιο, μαζί με το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική επιτροπή. Κατ' εξαίρεση για πρώτη φορά θα εκλεγεί επιτροπή δεοντολογίας στην απολογιστική τακτική γενική συνέλευση του μηνός Μαΐου 1999 για διάρκεια ενός έτους, δηλαδή μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση του έτους 2000, οπότε μαζί με το νέο Δ.Σ. και τη νέα Εξελεγκτική επιτροπή θα εκλεγεί και νέα επιτροπή δεοντολογίας. Η Επιτροπή Δεοντολογίας ασχολείται με θέματα συμπεριφοράς των μελών του Συνδέσμου, όταν αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στο πνεύμα ή το γράμμα των περιπτώσεων του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού. Η επιτροπή επιλαμβάνεται τέτοιου θέματος εφόσον γραπτά ή προφορικά ή από ίδια αντίληψη (π.χ. καταγγελία, δημοσιεύματα στον τύπο, αλλά και με κάθε άλλο τρόπο ή μέσον) περιέλθει σε γνώση της συμπεριφορά μέλους που μπόρα κατά την κρίση της να εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 7. Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας που διευθύνει και συντονίζει τις εργασίες της ορίζεται το μέλος της που έλαβε τις περισσότερες ψήφους στην σχετική εκλογή που έλαβε χώρα κατά τη γενική συνέλευση. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Εάν απουσιάζει ο Πρόεδρος τα καθήκοντα του εκτελεί το αμέσως επόμενο σε αριθμούς ψήφων από τη Γενική Συνέλευση εκλεγέν μέλος, Η Επιτροπή συνέρχεται στα γραφεία του Συνδέσμου εάν το ζητήσει έστω και ένα μέλος της με έγγραφη πρόσκληση που θα απευθύνει προ τριημέρου στα λοιπά μέλη της επιτροπής. Στην πρόσκληση αυτή θα αναγράφεται η προτεινόμενη ημέρα και ώρα σύγκλησης και τα προς συζήτηση θέματα μαζί με συνοπτική περιγραφή των περιστατικών που στοιχειοθετούν την ανάγκη σύγκλησης της επιτροπής. Εάν η σύγκληση της επιτροπής σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν καταστεί δυνατή, λόγω μη προσέλευσης δύο εκ των μελών της, αυτή συνέρχεται την επόμενη ημέρα την ίδια ώρα. Η συστηματικά αδικαιολόγητη απουσία ή τυχόν παρεμπόδιση της κανονικής λειτουργίας της επιτροπής εκ μέρους κάποιου μέλους της, της Για την αντικατάσταση αποφασίζει η ίδια η επιτροπή χωρίς τη συμμετοχή του υπό αντικατάσταση μέλους της. Εφόσον συμφωνούν και τα τρία μέλη της επιτροπής αυτής μπορεί να συνέλθει άμεσα και χωρίς την τήρηση της διαδικασίας πρόσκλησης σε οποιαδήποτε περίπτωση. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον δύο από τα τρία μέλη της και αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των μελών της. Κατά την κάθε συνεδρίαση της επιτροπής αρχικά και μετά από εισήγηση του μέλους που την προκάλεσε η επιτροπή αποφασίζει εάν η κρινόμενη περίπτωση εμπίπτει στο άρθρο 7 του παρόντος, ώστε να ερευνηθεί περαιτέρω. Εάν η απόφαση είναι θετική τότε η επιτροπή προβαίνει με κάθε κατά την κρίση της πρόσφορο μέσο, ακόμα και με την εξέταση μαρτύρων, έρευνα εγγράφων, λήψη δημοσιευμάτων, κ.λ.π. στην προσεκτική έρευνα και τον επισταμένο έλεγχο των πραγματικών περιστατικών, που έχουν σχέση με το θέμα, καλώντας υποχρεωτικά πριν την απόφαση της και προ πάσης επιβολής ποινής το ενδιαφερόμενο μέλος σε απολογία. Η παράλειψη της κλήτευσης αυτής συνεπάγεται ακυρότητα της τυχόν απόφασης επιβολής ποινής. Η κλήση αυτή γίνεται με έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας προς τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος καλείται να απολογηθεί προσωπικά ενώπιον της, την ημέρα, την ώρα και στον τόπο που θα ορίζεται σ' αυτήν. Η ημερομηνία απολογίας του ενδιαφερομένου δεν μπορεί να είναι συντομότερη των τριών ημερών και μεγαλύτερη των 10 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής κλήσης. Η Επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της να δεχθεί αιτιολογημένο αίτημα αναβολής της απολογίας από το ενδιαφερόμενο μέλος, για όσο χρονικό διάστημα εκείνη κρίνει απαραίτητο. Η απολογία μπορεί να κατατεθεί και εγγράφως μέσα στις αναφερόμενες προθεσμίες. Σχετική πρόβλεψη πρέπει να αναγράφεται σε κάθε κλήση σε απολογία. Για όλες τις παραπάνω ενέργειες και διαδικασίες της επιτροπής καθώς επίσης και για την περίπτωση του εάν συντρέχει ή όχι ζήτημα επιβολής ποινής, τηρούνται πρακτικά από τον νεώτερο σε ηλικία παρευρισκόμενο μέλος της επιτροπής. Μετά την έγκαιρη και έγκυρη απολογία του ενδιαφερόμενου μέλους ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για απολογία που του χορηγήθηκε, η επιτροπή δεοντολογίας αποφασίζει άμεσα αν θα εισηγηθεί ή όχι προς το Δ.Σ. την επιβολή ποινής. Εφόσον αποφασίζει θετικά η οριστική απόφαση για την επιβολή και ποίας ποινής λαμβάνεται σε κοινή συνεδρίαση και ψηφοφορία των μελών τόσο του Δ. Σ. όσο και της Επιτροπής Δεοντολογίας, την οποία προκαλεί αμέσως και χωρίς καμία καθυστέρηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. σε περίπτωση δε κωλυσιεργίας του οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή της Επιτροπής Δεοντολογίας. Έγκυρη απόφαση μπορεί να ληφθεί εάν κατά την συνεδρίαση παρευρίσκονται τουλάχιστον 5 μέλη του Δ.Σ. και δύο μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των συνολικά παρευρισκομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ. Σ. και 3ν αυτός απουσιάζει του προεδρεύοντος π]ς συνεδρίασης. Αν κατά την κατά τα ανωτέρω κοινή συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η αναγκαία απαρτία, τότε γίνεται νέα συνεδρίαση την επόμενη ημέρα, οπότε απόφαση και πάλι κατά πλειοψηφία των παρευρισκομένων μπορεί να ληφθεί εάν είναι παρόντα τρία τουλάχιστον μέλη του Δ. Σ. και δύο μέλη της Επιτροπής. Τα πρακτικά π]ς κοινής ως άνω συνεδρίασης τα τηρεί οποιοδήποτε παρευρισκόμενο μέλος ορίζει προεδρεύων της Επιτροπής. Οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι :
α) Η ποινή της έγγραφης επίπληξης,
β) Η ποινή της προσωρινής αποβολής του μέλους από τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου, διαρκείας μέχρι ενός έτους και
γ) Η ποινή της οριστικής διαγραφής του μέλους από τα μητρώα μελών του ΣΕΠΠΕ. Ειδικά στην περίπτωση που θα υπάρχει τελεσίδικη καταδίκη μέλους του Συνδέσμου σε ένα από τα παραπτώματα που προβλέπονται στο άρθρο 8 του παρόντος η διαγραφή του είναι υποχρεωτική και επιβάλλεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από τότε που έγινε γνωστή η επιβολή της ποινής.

ΑΡΘΡΟ 21o

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ (ή ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά, που θα αντικαταστήσουν σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης τα τακτικά. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται στην τακτική γενική συνέλευση του μηνός Μαΐου, κάθε τρία χρόνια μαζί με την εκλογή του Δ.Σ. Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ, και ειδικότερα του ταμία, οι οποίες πράξεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Συνδέσμου και να ελέγχει το ταμείο. Συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση από το Δ.Σ. και την υποβάλλει στις τακτικές Γεν. Συνελεύσεις ή σε έκτακτη Γεν. Συνέλευση, αν αυτή το κρίνει απαραίτητο ή αν ζητηθεί από την τακτική Γεν. Συνέλευση. Η Ελεγκτική επιτροπή κατά της πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της, η οποία θα γίνει το αργότερο μέσα σε πέντε ημέρες, εκλέγει τον Πρόεδρο της που διευθύνει τις εργασίες της.

ΑΡΘΡΟ 22o

Στην τακτική Γεν. Συνέλευση του μηνός Μαΐου, κάθε τρίτο χρόνο γίνονται αρχαιρεσίες στον Σύνδεσμο, από ης οποίες και αναδεικνύονται το Διοικητικό Συμβούλιο, η Ελεγκτική Επιτροπή και η Επιτροπή Δεοντολογίας της επόμενης Τριετίας. Δικαίωμα να εκλέξουν και να εκλεγούν έχουν μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του συνδέσμου. Οι υποψήφιοι για μέλη του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Δεοντολογίας υποβάλλουν έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γεν. Συνέλευση. Δεν μπορεί κάποιο μέλος να θέσει υποψηφιότητα σε περισσότερα από ένα όργανα του συνδέσμου. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή και την Επιτροπή Δεοντολογίας περιλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο με απόλυτη αλφαβητική σειρά, σχετικός δε πίνακας υποψηφίων τοιχοκολλείται στην αίθουσα που θα διεξαχθεί η Γεν. Συνέλευση, πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Δεοντολογίας γίνεται πλειοψηφικά, δηλαδή εκλέγονται κατά σειρά αυτοί που πήραν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των μελών που απαιτούνται, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι σταυροί προτίμησης δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους επτά (7) για τα μέλη του Δ.Σ. και τους τρεις (3) για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Δεοντολογίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΠΟΡΟΙ-ΤΗΡΗΤΕΑ ΒΙΒΛΙΑ-ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 23o

α. Τακτικοί πόροι του συνδέσμου είναι αυτοί που ορίζονται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού, δηλαδή το δικαίωμα εγγραφής και οι ετήσιες εισφορές των μελών, έκτακτοι δε πόροι αυτού είναι οι έκτακτες εισφορές. Οι τόκοι των κεφαλαίων, οι δωρεές, τα κληροδοτήματα, και κάθε άλλη οικονομική παροχή, υπό τις προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος 2725/99.

β. Οι τυχόν οικονομικές ενισχύσεις, επιχορηγήσεις κ.λ.π. οικονομικά βοηθήματα από τις υπερκείμενες αρχές του αθλήματος (Ε.Ο.ΠΕ) ή την Πολιτεία (Υφυπουργείο Αθλητισμού - Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού, κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ 24o

Ο Σύνδεσμος τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία :

α) Μητρώο Μελών.
β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων.
ε) Βιβλίο Καταγραφής Περιουσιακών στοιχείων.
στ) Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
ζ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Επιτροπής Δεοντολογίας.
Με απόφαση του Δ. Σ. μπορούν να τηρούνται και άλλα βιβλία σε εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου. Τα βιβλία πρέπει να είναι αριθμημένα, στο τέλος τους δε να φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα και να είναι θεωρημένα από εξουσιοδοτημένο όργανο δημόσιας αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ.2 του ν.2725/99. Όλα τα βιβλία του Συνδέσμου δύναται να τηρούνται και μηχανογραφημένα, εφόσον υπάρχει η σχετική δυνατότητα.

ΑΡΘΡΟ 25o

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει από την πρώτη Ιουνίου και τελειώνει την 31 Μαΐου του επομένου χρόνου. Ο Προϋπολογισμός και ο Απολογισμός συντάσσονται για κάθε ετήσιο χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 26o

Ο Σύνδεσμος διαλύεται όταν τα μέλη του απομείνουν λιγότερα από τον αριθμό των δέκα (10) ή συντρέχουν όλοι οι στον Α.Κ. και τους λοιπούς σχετικούς νόμους καθοριζόμενοι λόγοι. Για τη διάλυση του συνδέσμου, ως και για την τροποποίηση του Καταστατικού, χρειάζεται η παρουσία στη Γεν. Συνέλευση του μισού (1/2) τουλάχιστον αριθμού των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των παρόντων. Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου η περιουσία του περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.).

ΑΡΘΡΟ 27o

Ο Σύνδεσμος έχει τετράγωνη σφραγίδα που φέρει κάτω αριστερά το έτος ίδρυσης του Συνδέσμου (1983), πάνω αριστερά την επωνυμία του Συνδέσμου, δηλαδή «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Σ.Ε.Π.ΠΕ.)» και δείχνει την τροχιά της μπάλας και το δίχτυ του αθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 28o

Το Δ. Σ. είναι υποχρεωμένο να συντάξει Εσωτερικό Κανονισμό στον οποίο και θα καθορίζονται λεπτομερώς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργεί ο Σύνδεσμος. Ο Εσωτερικός Κανονισμός πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί και να εγκριθεί από τη Γεν. Συνέλευση. Όλα τα μέλη του Συνδέσμου έχουν την υποχρέωση να εργάζονται για την ευόδωση των σκοπών του, χωρίς αμοιβή και δικαιούνται να απαιτούν την τήρηση του Καταστατικού. Κάθε ζήτημα που αφορά στο Σύνδεσμο και δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν θα ρυθμίζεται από το Δ. Σ. πάντα σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος αλλά και της περί σωματείων και αθλητισμού γενικότερα κειμένης νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 29o

Τα μέλη του Συνδέσμου απαρτίζουν ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας για όλη τη χώρα. Σκοπός της ομάδας Εθελοντικής Αιμοδοσίας είναι η διοργάνωση και συμμετοχή σε αιμοδοσίες, τόσο σε περίπτωση κινδύνου της υγείας οιουδήποτε συναδέρφου - προπονητή, όσο και οποιουδήποτε τρίτου συνανθρώπου μας. Επίσης σκοπός της Ομάδας είναι η διάδοση της ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας με κάθε νόμιμο μέσο (Διαλέξεις, αφίσες, συζητήσεις, κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ 30o

Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από τριάντα (30) άρθρα διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του στην Καταστατική Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π.ΠΕ. της ..7... Ιανουαρίου 2000, τροποποιούμενο και εναρμονιζόμενο σης διατάξεις του ν. 2725/1999.

TOP